VG 1

 

VG 2

 

1.års lærling

Opplærings år

2.årslærling

Verdiskapnings år

Skole

Læretid/arbeid

Hva vil det si å være lærling?

Som lærling har du arbeidspraksis i en bedrift. Du jobber altså på en arbeidsplass som er relevant for det du utdanner deg til. Du lærer mer om hvordan arbeidsoppgavene i yrket er på ordentlig, og du har også en veileder som hjelper deg litt ekstra underveis. Du får lønn i læretiden. I begynnelsen tjener du lite, men mot slutten av læretiden tjener du nesten like mye som de med fullført utdanning.

Det mest vanlige er at du blir lærling etter fullført Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram. De fleste er lærling i to år. Noen er lærling i bare ett år, andre i hele tre år. Hvor lang læretiden er, avhenger av hvilket utdanningsprogram du går og hvordan opplegget er der du bor. Når læretiden er fullført, kan du gå opp til fagprøven/svenneprøven. Denne prøven har en teoretisk og en praktisk del, og må bestås. Med fagbrev/svennebrev i lommen er du ferdig utdannet.

Lærlingens rettigheter og plikter

  • Som lærling skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskapingen i lærebedriften.
  • Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men du er samtidig pliktig til å delta aktivt for å nå opplæringens mål og til å delta i planleggingen og vurderingen av ditt eget læringsarbeid.
  • Du skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold.
  • Du må møte til den fag-/svenneprøven lærebedriften melder deg opp til.
  • Læretiden er fastsatt i lærekontrakten din ut fra en normal arbeidstid i faget.
  • Du er arbeidstaker i lærebedriften med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale, bl.a. når det gjelder arbeidstid, ferie og fridager.
  • Som alle andre arbeidstakere har du, i tillegg til lærekontrakten, krav på skriftlig arbeidsavtale med lærebedriften.

Arbeidstid, ferie og fridager

Som lærling eller lærekandidat følger du de samme lover og tariffavtaler som andre arbeidstakere i bedriften. Du har samme arbeidstid og samme rett til ferie og fridager. Alle har lovbestemt rett til fire ukers ferie i året, men noen kan ha rett til lengre ferie ifølge tariffavtale.

Din arbeidstid og din rett til ferie og fridager skal framkomme i arbeidsavtalen du har med bedriften.

Lese mer om dette her :

Rettigheter og plikter. Les mer i Lovdata.no

Opplæringslova. Les mer i Lovdata.no

Arbeidmiljøloven. Les mer i Lovdata.no