sjomat

Fagarbeider i sjømatindustrien. 

Som ferdigutdannet vil du ha kjennskap til industriell og effektiv framstilling av tradisjonelle fiskeprodukter som klippfisk, pillede reker, sild og makrell – men også internasjonale mattrender og teknologiske og bioteknologiske nyvinninger.

 

Læreplan

Faget sjømatproduksjon skal legge grunnlaget for yrkesutøving innen mottak, vidareforedling og omseting av sjømat. God utnytting av marine produkt, både oppdrettsfisk og arter som tradisjonelt ikke har vært høsta eller produserte, kreve nytenking, produktutvikling og markedskunnskap. Den teknologiske utviklinga har ført til at faget sjømatproduksjon har gått frå å vere et håndverksfag til å bli moderne industri. Sjømatindustrien er prega av internasjonal konkurranse, krav til mattrygghet og sporing fra fangst til forbruker. Faget skal styrje sjømatindustrien i den internasjonale konkurransen og medvirke til å dekke behovet for teknologiske personer i sjømatbransjen.

Opplæringen skal legge vekt på videreforedling og omsetning av sjømat. Vidare skal opplæringen utvikle kompetanse på råstoff, produksjon, hygiene, kvalitet, utstyr og teknologi. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkt. Opplæringen skal også medvirke til å utvikle et profesjonelt forhold til service, samarbeid og kommunikasjon og fremme likestilling.

Opplæringa skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver som krev kreativitet og løsningsorientering. Videre skal opplæringen legge vekt på utvikling i faget sjømatproduksjon og endringsarbeid knytt til rutiner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider sjømatproduksjon.