Personvernerklæring fra matogservicefag.no

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), forordning (EU) 2016/679 – personvernforordningen, også omtalt som GDPR

 

PERSONVERNERKLÆRING

Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder er en «non profit» virksomhet hvis primæroppgave er å ivareta bedrifter og lærlingers interesser i fagopplærings-sammenheng. Herunder å være ett av bedriftenes bindeledd mot offentlige myndigheter og partene i yrkeslivet.

Nettopp derfor er vi også svært opptatt av å ivareta personvernet til brukerne av våre tjenester, våre samarbeidende partnere og deres ansatte.

Gjennom dette dokumentet redegjør vi for hvordan personvernet ivaretas, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger vi får tilgang til som ledd i vårt arbeid for å ivareta alle parters interesser for personvern.

Personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.
Som bruker av nettstedet samtykker du til lagring av de registrerte data om deg.

Samtykket gis som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for behandlingsmåten av opplysningene, jfr. Personopplysningsloven § 2 nr 7.

INNLEDNING – OM DE GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET

Våre nettsider er kún en oversikt over hvilke tjenester Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder utfører, samt aktuell informasjon med henvisninger f.eks. til andre nettsted m/ lenker. Vi tilstreber til enhver tid å sikre at all informasjon som presenteres på våre nettsider er korrekt, men feil kan forekomme og vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle tap som følge av informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Lenker til eksterne nettsider er kun opprettet for å gjøre relevant informasjon tilgjengelig for våre brukere. Opplæringskontoret M&S Agder er ikke ansvarlig for innholdet på andre nettsider der det fremgår at informasjonen tilbys av tredjepart eller annen informasjon som presenteres på, eller via, slike nettsider.

Alt innhold på våre nettsider er opphavsrettslig beskyttet. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som får følge av åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt uten skriftlig samtykke.

Tvister som skulle oppstå som følge av bruk av Opplæringskontoret M&S Agder nettsider, reguleres i samsvar med norsk rett og er underlagt norsk verneting.

 

 1. HVEM ER VI?

Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder (i resten av dokumentet forkortet M&S) er en «non profit» virksomhet hvis primæroppgave er å ivareta bedrifter og lærlingers interesser i fagopplærings-sammenheng. Herunder å være ett av bedriftenes bindeledd mot offentlige myndigheter og partene i yrkeslivet.

Opplæringskontoret M&S Agder organisasjonsform er stiftet og registrert i offentlige registre ( bl.a. Brønnøysundregisterne ) som forening/lag og på «non profit» fundament.

 

 1. HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysningene vi får tilgang til vil primært bli benyttet til å kommunisere med deg og til administrasjon av henvendelser og kommunikasjon, utsendelse av nyhetsbrev eller forespørsler. Informasjon om din bruk av våre tjenester og digitale verktøy kan også benyttes i vårt arbeid med kvalitetsforbedring og utvikling /tjenesteforbedring/service og til statistikkarbeid forbundet med dette.

 

 

 1. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?

I sin alminnelighet vil vi bare behandle personopplysninger om deg som er nødvendige for å administrere din søknad til oss og om hjelp til å skaffe deg læreplass og for å kunne oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss i skjemaer eller til å behandle forespørsler.

Personopplysningene vil typisk omfatte navn, fødselsdato/år, adresser, telefonnummer og e-post, kopi av dine videregående skolepapirer evt. attester m.v. som enhver arbeidsgiver/lærebedrift og godkjennende myndighet nødvendigvis må ha for opprettelse av og v/inngåelse av lærekontrakt.

 

 1. HVORDAN SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER? 

Opplysningene vi har om våre brukere vil normalt være brukeren selv ved at bruker selv gir opplysninger ved registrering på nettet, e-post el. i tlf.samtale.

Med mindre annet fremgår uttrykkelig i tilknytning til bruk av enkelte skjema eller tjenester er brukernes personopplysninger samlet inn og behandlet av oss her på Opplæringskontoret mat og servicefag Agder.

 

 1. HVORDAN BRUKER VI HENVENDELSER OG INFORMASJONSKAPSLER

    ( cookies ) ?

Vi vil kunne sende forskjellige typer henvendelser til deg inntil 3 år etter din siste kontakt med oss, med mindre annen kontakt tilsier at kontakten kan anses for å bestå eller avvikles.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du besøker vår nettside. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid, samt huske din innlogging.
Vi legger informasjonskapsler på nettsiden vår (såkalt «førsteparts-cookies»).

Vi bruker:

Funksjonelle informasjonskapsler som hjelper å gjenkjenne deg når du vender tilbake til nettsiden vår og huske preferansene dine, for eksempel dine språkinnstillinger, herunder også analytiske informasjonskapsler som hjelper å telle antall besøkende og hvordan nettsiden vår anvendes.

Dersom du ikke ønsker å godta nødvendige, funksjonelle eller analytiske informasjonskapsler, kan du selv justere dine personverninnstillinger som beskrevet på denne siden: Slik administrerer du bruken av informasjonskapsler.

 

 1. HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV DINE

    PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil alltid innhente samtykke fra deg til behandlingen av personopplysninger. Informasjon om hva du samtykker til vil fremkomme utvetydig der personopplysningene gis.

 

 1. HVEM HAR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER HOS OSS?

I utgangspunktet har vi begrenset tilgangen til personopplysningene om deg kún til  ansatte personer her på Opplæringskontoret for M&S Agder, som måtte ha behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 1 innledningsvis.

Vi kan kún dele disse opplysningene med våre tilknyttede lovmessige regulerte samarbeidspartnere, se også punkt 8 og ved særskilt behov også våre rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter, godkjennende myndigheter som Fylkeskommunen og tilsv., dóg kún på sakelig begrunnet grunnlag. Vi vil i slike tilfeller påse at sw evt. delte opplysningene blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre samarbeidsparter påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

 

 

 1. HVEM KAN VI EVT. UTLEVERE VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?

Som for de aller fleste andre bedrifter og virksomheter i samfunnet, benytter også vi oss av datatekniske leverandører (underleverandører) som bistår oss med behandling av personopplysninger. Dette vil typisk være leverandører av våre lagringstjenester/database og kommunikasjonsløsninger som inngår i våre systemer. Utlevering av data skjer allikevel kún hvor dette er nødvendig for at du skal få tilgang til den aktuelle tjenesten. Samtykke til slik deling vil i så fall bli innhentet i forbindelse med bruk av den aktuelle tjenesten. I tillegg vil dine personopplysninger kunne deles med våre godkjennende offentlige myndigheter når slikt kreves.

For øvrig vil dine personopplysninger overhodet ikke bli delt med andre, herunder nevenes enhver for f.eks. forretningsmessige virksomheter eller interesseorganisasjoner.

 

 1. HVORDAN OG HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger oppbevares så lenge det er behov for de ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes. Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre tjenester, lagres elektronisk med datasikkerhet i lokale IT-systemer.

Du kan når som helst be oss om å få slettet opplysningene knyttet til deg, med mindre disse er lovpålagt å oppbevare en viss tid, og nevner f.eks. rettskrav, regnskapslov, eller andre lovbestemte dokumentasjoner generelt.

 

 1. HVILKE INFORMASJONSKRAV HAR DU?

Du informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører deg, og nettopp derfor er dette orienterende skrivet tilgjengelig på vår nettside, og viser også med innlagt lenke til de sidene der du kan registrere opplysninger om seg selv/din bedrift/virksomhet. For brukere som er i kontakt med oss på annen måte, skal det gjøres oppmerksom at denne informasjonen er tilgjengelig når eller hvis det er samlet inn opplysninger om deg/deres bedrift/virksomhet.

Som registrert i våre systemer har du rett til:

 • å få innsyn i de personopplysningene som vi evt. behandler om deg.
 • å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes.
 • å protestere mot behandlingen fra informasjonsskriv fra oss, samt vite om eventuell profilering.
 • å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene du har gitt oss.
 • å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).
 • å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger.
 • å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser eller mener at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk

 

 1. HVORDAN SIKERER VI BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER ?

Som databehandler har vi etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.

 

COOKIES

Bruk av cookies m.m.

En «cookie», også kalt informasjonskapsel, er en tekstfil som lagres i nettleseren. Dette er standard internett-teknologi som benyttes på de fleste nettsteder idag. Flertallet av nettlesere som Opera, Internet Explorer, Firefox, Safari og Chrome er innstilt til å akseptere cookies automatisk. Om du ikke ønsker at slik informasjon skal lagres i din nettleser må du selv gå inn i innstillingene i den aktuelle nettleseren og deaktivere denne funksjonaliteten.

Merk at denne innstillingen kan føre til at enkelte nettsteder ikke fungerer optimalt.

Google Analytics

Matogservicefag.no bruker Google Analytics for å analysere bruken av Matogservicefag sin nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

 

Hvordan kontakte oss?

Brukere som har spørsmål eller krav forbundet med vår behandling av personopplysninger kan kontakte oss:

 

Opplæringskontoret for mat og servicefag Agder

Narviga 5
4633  Kristiansand

Tlf. 469 36 674
E-post: post@matogservicefag.no

Organisasjonsnr. 977 520 487