Som ferdigutdannet vil du ha kjennskap til industriell og effektiv framstilling av tradisjonelle fiskeprodukter som klippfisk, pillede reker, sild og makrell – men også internasjonale mattrender og teknologiske og bioteknologiske nyvinninger.

Faget sjømatproduksjon danner grunnlag for yrkesutøvelse innen mottak, videreforedling og omsetning av sjømat. God utnyttelse av marine produkter, både oppdrettsfisk og arter som tradisjonelt ikke har blir høstet eller produsert, krever nytenkning, produktutvikling og markedskunnskap. Den teknologiske utviklingen har ført til at faget sjømatproduksjon har gått fra å være et håndverksfag til å bli moderne industri. Sjømatindustrien preges av internasjonal konkurranse, krav til mattrygghet og sporing fra fangst til forbruker. Faget skal styrke sjømatindustrien i den internasjonale konkurransen og medvirke til å dekke behovet for teknologiske personer i sjømatbransjen.

Opplæringen legger til rette for varierte arbeidsoppgaver som krever kreativitet og løsningsorientering, med fokus på videreforedling og omsetting av sjømat. Du utvikler kompetanse om blant annet råstoff, produksjon, hygiene, kvalitet, utstyr og teknologi. All matproduksjon skal ha et kvalitetsstyringssystem basert på fareanalyse og kritiske kontrollpunkt. Opplæringen skal medvirke til utvikling av profesjonelt forhold til service, samarbeid og kommunikasjon, samt fremme likestilling.

Opplæringen legger også vekt på utvikling i faget sjømatproduksjon og endringsarbeid knytt til rutiner.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagarbeider sjømatproduksjon.